Dit is de privacyverklaring van VERHULST INVEST NV, gelegen in de Stationsstraat 45, 8780 OOSTROZEBEKE, ondernemingsnummer 0419.773.438.

Wij beschouwen privacy als een van jouw meest fundamentele rechten. Wij stellen dan ook alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Wij handelen steeds in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: de "Verordening") en met onze deontologie.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. De Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, prospecten, tegenpartijen en partners anderzijds.

Wij wensen je zo goed mogelijk te informeren over jouw privacy. Indien je nog vragen hebt omtrent onze diensten en jouw privacy, kan je ons steeds contacteren via info@verhulstinvest.com.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens, van zowel potentiële klanten, eigenlijke klanten en leveranciers.

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • aankoophistoriek

Daarnaast maken wij voor onze website ook gebruik van cookies. Meer informatie daarover kan je in onze cookie-policy vinden.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of profiling.

 

De rechtsgronden waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op welke gronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Teneinde transparant te zijn geven wij hieronder een overzicht de rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken de gegevens die je vrijwillig hebt ingegeven op onze website louter voor intern gebruik en om zodoende jouw vraag efficiënt en correct te kunnen beantwoorden en op te volgen. Door jouw contactgegevens zelf in te geven op de website werd door jou aangegeven dat wij de door jouw verschafte gegevens mogen verwerken teneinde jouw verzoek tot informatie te behandelen.

Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer kunnen ook gebruikt worden in het kader van direct marketing. VERHULST INVEST NV kan u immers in het kader van haar gerechtvaardigde belangen contacteren met het oog op verschaffen van informatie met betrekking tot haar diensten, producten en algemene informatie omtrent haar bedrijfsvoering. VERHULST INVEST NV maakt zich sterk dat deze direct marketing steevast kwalitatief en kwantitatief zal zijn en in verband met haar specifieke bedrijfsvoering. VERHULST INVEST NV heeft hieromtrent een belangenafweging gemaakt.

Je kan jou hier steeds tegen een recht van bezwaar laten gelden via info@verhulstinvest.com.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Jouw verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, tenzij anders aangegeven bij een bepaalde actie of aanbieding.

Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

 

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden slechts door een beperkt aantal personen verwerkt . Enkel de zaakvoerder van VERHULST INVEST NV heeft toegang tot jouw gegevens.

Daarnaast kunnen wij samenwerken met enkele dienstverleners (beheer website, e-mailhost,...) die in beperkte mate jouw gegevens verwerken. Wij nemen steeds de nodige maatregelen dat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de manier die door ons zijn vooropgesteld.

 

Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden jouw persoonsgegevens maar zo lang bij als vereist is om uw verzoek tot informatie te kunnen behandelen.

 

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je verschillende rechten. Als je een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan je ons steeds contacteren op volgend e- mailadres: info@vanatex.be

 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op bezwaar
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegeven

Wij proberen jouw verzoek steeds te beantwoorden, en indien mogelijk te behandelen, binnen de maand na ontvangst.

Om jouw aanvraag concreet en correct te behandelen vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast moeten wij de identiteit van de verzoeker kunnen nagaan. Gelieve dan ook een kopie van jouw identiteitskaart te voegen bij uw verzoek.

 

Update Privacyverklaring

Wij zijn gerechtigd om deze Privacyverklaring up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de onze website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen.

Vragen of klachten Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: info@verhulstinvest.com.

Daarnaast heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.